مشعل گازرسانی به ۲۲ روستای گیلان در تالش برافروخته شد
مشعل گازرسانی به ۲۲ روستای گیلان در تالش برافروخته شد