تکمیل فرآیند بهسازی محور شهید سلیمانی (ژ۵) کاهنده بار ترافیکی عبوری شهر رشت
تکمیل فرآیند بهسازی محور شهید سلیمانی (ژ۵) کاهنده بار ترافیکی عبوری شهر رشت
پروژه های طرح میثاق در راستای کاهش بار ترافیکی درون شهری و عبوری رشت اجرایی شده و تکمیل فرآیند احداث محور شهید سلیمانی (ژ۵) نقش مهم و موثری در تردد خودروهای عبوری از شهر را به عهده دارد.

پروژه های طرح عمرانی میثاق با احداث تقاطع های غیر همسطح و بازگشایی مسیرهای جدید و همچنین محورهای جایگزین با هدف روان سازی تردد و برطرف شدن گره های ترافیکی شهری اجرایی شده و تکمیل فرآیند احداث و بهسازی محور شهید سلیمانی (ژ۵) نقش مهم و موثری در تردد خودروهای عبوری از شهر را به عهده دارد که با حمایت های اعضای شورای اسلامی شهر و تاکید رحیم شوقی شهردار رشت شتاب گرفته است.

*بهسازی محور شهید سلیمانی (ژ۵)

محور شهید سلیمانی (ژ۵) با بیش از ۴ کیلومتر طول از پروژه های عمرانی طرح میثاق شهرداری است و با هدف دسترسی شهروندان به شبکه مناسب در تقاطع های با حجم ترافیک بسیار در سه قطعه مجزا توسط پیمانکاران مربوطه عملیاتی شده تا در بازه زمانی مشخص به بهره برداری برسد.

قطعه نخست خیابان شهید سلیمانی به طول یک هزار و ۴۰۰ متر توسط پیمانکار تجهیز کارگاه شده و خاکبرداری و تسطیح مسیر و همچنین ریختن مصالح برای استحکام بستر و کوبیدن آن در ۴۰۰ متر انتهای مسیر و همچنین لوله گذاری به طول ۱۰۰ متر در حال انجام است و تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قطعه دوم خیابان شهید سلیمانی به طول یک هزار و ۲۰۰ متر توسط پیمانکار تجهیز کارگاه شده و خاکبرداری و تسطیح مسیر و همچنین عملیات اجرایی متناسب با روند پروژه در حال انجام است و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قطعه سوم خیابان شهید سلیمانی به طول یک هزار و ۶۰۰ متر توسط پیمانکار تجهیز کارگاه شده و خاکبرداری و تسطیح و همچنین عملیات خاکی شامل خاکریزی و اجرای لایه های روسازی، لوله گذاری جهت هدایت آب های سطح، جدول گذاری و پیاده روسازی، اجرای سیستم روشنایی، تهیه رمپ و نصب علائم ترافیکی و نصب نرده در حاشیه کانال در حال انجام است و تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.