افتتاح بیمارستان مجهز تنفسی ارتش در رشت - قلم نیوز | قلم نیوز