لایروبی رودخانه های رشت به صورت جدی ادامه دارد
لایروبی رودخانه های رشت به صورت جدی ادامه دارد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت هفته گذشته به همت حوزه معاونت خدمات شهری و سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت آغاز و ادامه دارد. بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری،مجتبی شهرستانی مدیر خدمات شهری شهرداری رشت، بابک بهاری سرپرست معاون خدمات شهری منطقه […]

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل، لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت هفته گذشته به همت حوزه معاونت خدمات شهری و سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت آغاز و ادامه دارد.

بابک رمضانی معاون خدمات شهری شهرداری،مجتبی شهرستانی مدیر خدمات شهری شهرداری رشت، بابک بهاری سرپرست معاون خدمات شهری منطقه چهار و جمعی دیگر از مدیران شهرداری نیز از روند لایروبی رودخانه های رشت بازدید کردند.