جلسه مجمع شرکت کود آلی گیلان به ریاست سرپرست شهرداری رشت برگزار شد
جلسه مجمع شرکت کود آلی گیلان به ریاست سرپرست شهرداری رشت برگزار شد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه مجمع شرکت کود آلی گیلان به ریاست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با حضور شهرداران شهرداری های سهام دار در شرکت کود آلی برگزار شد. سرپرست شهرداری رشت در این جلسه اظهار کرد: پرداخت قدرالسهم شرکت کود آلی تنها مختص شهرداری رشت […]

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، جلسه مجمع شرکت کود آلی گیلان به ریاست مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت با حضور شهرداران شهرداری های سهام دار در شرکت کود آلی برگزار شد.

سرپرست شهرداری رشت در این جلسه اظهار کرد: پرداخت قدرالسهم شرکت کود آلی تنها مختص شهرداری رشت نیست.

مهندس عطایی تصریح کرد: افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی در برنامه کاری شهرداری رشت قرار دارد و امیدواریم اعتبار مناسب برای آن جذب شود.

در این جلسه مباحثی نظیر واگذاری سهام برخی شهرداری ها، ارزش گذاری سهام برخی شهرداری ها به نرخ روز، پرداخت دیون شهرداری های سهام دار شرکت کود آلی به شهرداری رشت و انتخاب بازرس مجمع کود آلی گیلان مورد بررسی قرار گرفت.